اطلاعیه

اخیراً مشاهده گردیده برخی افراد با توجه به تعطیلی پروژه و رکود بازار نقل و انتقال اقدام به خرید اوراق مشارکت پروژه نرجس با قیمتهای نازل نموده اند . لذا با توجه به ارزش واقعی این اوراق و جهت جلوگیری از هر نوع سوء استفاده احتمالی ، پیشنهاد میگردد حتی الامکان از فروش اوراق مشارکت تا تعیین تکلیف وضعیت پروژه خودداری فرمایید.