بافت فرسوده
تملک و تخریب
افتتاحیه
سازه نگهبان
عملیات خاکی
فونداسیون
اسکلت
اجرای سقف ها
آغاز عملیات خاکی و سازه نگهبان ضلع شرقی