کاربری ها

جدول مشخصات كلي پروژه نرجس
رديف شرح    مقدار      (متر مربع)
1 مساحت عرصه پروژه 8045
2 زيربناي كل پروژه  47820
3 زيربناي ناخالص اقامتي 14772
4 زيربناي  ناخالص تجاري  14458
5 زيربناي خدماتي 18590

 

جدول مساحت زيربناي محاسبه شده طرح پيشنهادي
طبقه اقامتي تجاري پاركينگ ،انبار و خدماتي مجموع
زيرزمين 4- 1131.95 32.85 5047.62 6212.42
زيرزمين 3- 171.57 32.85 5438.58 5643.00
زيرزمين 2- 26.96 32.85 6165.70 6225.51
زيرزمين 1- 26.85 5857.84 230.14 6114.83
طبقه همكف 204.55 4221.85 732.30 5158.70
طبقه اول 579.04 4127.95 366.57 5073.56
طبقه دوم 3082.28 465.59 351.60 3899.47
طبقه سوم 3125.43 0.00 85.68 3211.11
طبقه چهارم 3125.43 0.00 85.68 3211.11
طبقه پنجم 2983.92 0.00 85.67 3069.59
جمع كل 14457.98 14771.78 18589.54 47819.30