معرفي پروژه تجاري اقامتي نرجس

بر اساس آخرين طرح و توافقات اين پروژه در زميني به مساحت 9987مترمربع ومساحت خالص 8045مترمربع درابتدای بست شیرازی قراردارد.

این مجتمع ازسمت شرق به صحن دردست احداث رضوان ودرسمت شمال به بازارچه آستانه پرست  ودرسمت شرق به کوچه مدرسه علمیه نواب ودرسمت جنوب به ره باغ شارستان رضوی منتهی می شود.

وضعيت آتی این مجتمع که باکاربری تجاری اقامتی احداث خواهدشددرحاشیه مفصل ودرمجاورت حریم قدسی، موقعیت بسیارعالی آن راازنظر دسترسی زائرین به حرم مطهر نشان می دهد.

فاصله این پروژه تاحرم مطهر درحدیک خیابان 15متری است و از دید بصری بسیار مناسبی نسبت به حرم مطهر برخوردار است

یکی دیگراز خصوصیات این پروژه قرارگرفتن درحدفاصل بازارقدیمی تجاری بازارچه آستانه پرست ومحدوده بافت مرکزی است و ازاین نظرنیزازموقعیت بسیارعالی ازنظر اقتصادی وتامین نیازهای زائرین ومجاورین برخورداراست.

برای مشاهده اطلاعات کامل تر اینجا کلیک نمایید