معرفي مختصر طرح بهسازي و نوسازي بافت مركزي شهر مشهد

طرح بهسازي و نوسازي مركز شهر مشهد يك طرح بزرگ ملي مي باشد كه مناطق اطراف حرم مطهر حضرت رضا رادر بر مي گيرد.
 بافت پيرامون حرم مطهر، به چهار ناحيه با مشخصات زير تقسيم شده است:
قطاع 1 : قطاع يك محدوده خيابان هاي امام رضا (ع)، شهيد اندرزگو، آزادي، آيت الله شيرازي تا حرم مطهر را شامل مي شود.                                    
قطاع 2 : قطاع دو  محدوده خيابان هاي آيت الله شيرازي، آزادي، بلوار راه آهن، طبرسي تا حرم مطهر را شامل مي شود. 
قطاع 3 : قطاع سه محدوده خيابان هاي طبرسي، بلوار وحدت، نواب صفوي تا حرم مطهر را شامل مي شود
قطاع 4 : قطاع چهار محدوده خيابان هاي نواب صفوي، 17 شهريور، بازار رضا تا حرم مطهر را شامل مي شود
    بر اساس طرح مصوب قرار است خيابان هاي موجود منتهي به حرم مطهر تعريض و علاوه بر آنها تعداد چهار خيابان ديگر به شرح ذيل به سمت حرم مطهر بازگشايي گردند.
شارستان چهار باغ در حدفاصل چهارراه خسروي و حرم مطهر به طول تقريبي 600 متر در قطاع 1
شارستان رضوان در حدفاصل راه آهن و حرم مطهر به طول تقريبي 1500 متر در قطاع 2
بلوار اميرالمومنين(ع)  در حد فاصل تقاطع بلوار وحدت و امت و حرم مطهر به طول تقريبي 900 متر در قطاع 3
شارستان عيدگاه در حدفاصل ميدان 17 شهريور و حرم مطهر به طول تقريبي 800 متر در قطاع 4
شارستان رضوي به عنوان محور ارتباطي كليه خيابانهاي منتهي به حرم و بصورت حلقه اي گرداگرد حرم مطهر
لذا 4 خيابان موجود به 8 خيابان افزايش يافته و يك بلوار نيز به صورت حلقه اي گرداگرد حرم مطهر و با فاصله اي مناسب از حرم، اين 8 خيابان را از محور مياني آنها به يكديگر متصل ساخته و امكان ارتباط مستقيم آنها را از مسيري به غيرازمسیرموجود زيرگذر حرم برقرار مي كند. حاشيه خيابان هاي اصلي عمدتا براي اجراي پروژه هاي تجاري و اقامتي با تراكم بالا در نظر گرفته شده است.


 

برای مشاهده اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.